بنیانگذار ورزآرا کیست

بنیانگذار ورزآرا کیست
ورزآرا ازمعدود ورزش‏های ابداعی کشورمان است که توسط استاد سیّد رضا شاهمیری طراحی و بنیانگذاری شده است، لذا می‏توان گفت ورزآرا ورزشی صددرصد ایرانی است که وابسته به هیچ یک از ورزش‏های خارجی نبوده وهیچ گونه شبیه سازی و یا کپی برداری، از ورزش‏های متداول جهان نکرده است. البته نباید نادیده گرفت که تعدادی از تمرینات ورزشی وجوددارند که درهمه رشته های ورزشی مشترک بوده و از آنها برای نرم وگرم کردن وآماده کردن اندامهای بدن استفاده میشود که ورزآرا نیز از آنها مستثنا نیست.

ورزآرا ازمعدود ورزش‏های ابداعی کشورمان است که توسط استاد سیّد رضا شاهمیری طراحی و بنیانگذاری شده است، لذا می‏توان گفت ورزآرا ورزشی صددرصد ایرانی است که وابسته به هیچ یک از ورزش‏های خارجی نبوده وهیچ گونه شبیه سازی و یا کپی برداری، از ورزش‏های متداول جهان نکرده است. البته نباید نادیده گرفت که تعدادی از تمرینات ورزشی وجوددارند که درهمه رشته های ورزشی مشترک بوده و از آنها برای نرم وگرم کردن وآماده کردن اندامهای بدن استفاده میشود که ورزآرا نیز از آنها مستثنا نیست.

ورزآرا علاوه بر حرکات و تکنیک ها و فرم های ابداعی، به صورت ابتکاری از فرم هایی بهرمند است که تعدادی از حرکات ورزشی متداول را به نحوی صحیح و دقیق کنار هم طراحی کرده و می تواند ورزنده را از نتایج بسیار مطلوبی برخوردار سازد. کنار هم چیدن حرکات ورزشی مثل کنار هم چیدن کلمات است. همان گونه که همه نوشته های دنیا از کلمات ساخته شده اند و نمیتوان گفت منحصر به کدام کتاب مرجع و لغتنامه می باشند. مهم است که با کلمات چه جملات و مقالات و کتابی نوشته شود با چه نیّتی و چه تأثیری بر مخاطب داشته باشد. درضمن تکنیکهای اصلی ورزآرا علیرغم بسیاری ازورزشها، منحصر بفرد بوده و هیچ سنخیتی با تمرینات سبکهای ورزشی مختلف جهان ندارد.

ورزش تحولی ورزآرا روش خاصیست که حرکات موزون کششی، تکنیک های تنفسی، تمرینات تفکری، هنر تصویر سازی و مهارت در ایجاد انقباض وانبساط تک تک اعضای بدن را به ورزندگان می آموزد تا علاقه مندان با بهره‏گیری از آنها و شناخت استعدادهای خویش در تمامی زمینه‏های ورزشی، تحصیلی، شغلی وهنری، موفق بوده و قادر باشند نیروهای بالقوه خودرا به فعل درآورند.