4شهریور

3- پیام های بنیان گذار ورزش ورزآرا – استاد سیّد رضا شاهمیری Aphorisms by master Seyyed Reza Shahmiri, the founder of Varzara Sport


6 انسان مختار است هر كاري بكند، ولي آدم هر كاري نمي‌كند.

6 – Human being is authorized to do whatsoever he wants, but Adam does not do that. 

7 توانا بُوَد هر که تمرین کند.

7 – Practice is power.