http://varzara.ir/picture/post/02 (2).jpg1398/12/5

http://varzara.ir/picture/post/010101.png1398/8/4

توجه و مراقبت از اندامهای بدن

اندامهای بدن انسان نیاز بسیار به نوازش، پرورش،توجه ومراقبت خاص دارد. اگر توجهی به آنها نشود ناخوش، ضعیف و بیمار میشوند. اندامهای بدن انسان مانند بچه های کوچک نیاز به توجه و نوازش دارند،... ,...


http://varzara.ir/picture/post/121212.png1398/8/4

اهداف ورزآرا

مهمترین اهداف ورزش ورزآرا عبارتند از : جهت دادن به فعالیت ها و تعادل بین جسم و ذهن، همسویی با زندگی، توجه به ظرفیت ها، تداوم، همه جانبه بودن، همسویی با مذهب، ... ,...