آشنایی با ورزش تحولی ورزآرا

,...

اطلاعات بیشتر
نوآوری های ورزش تحوّلی ورزآرا

,...

اطلاعات بیشتر
توجه و مراقبت از اندامهای بدن Attention and care for the organs of the body

,...

اطلاعات بیشتر
بسوی زندگی Towards life

,...

اطلاعات بیشتر
اهداف ورزآرا

مهمترین اهداف ورزش ورزآرا عبارتند از : جهت دادن به فعالیت ها و تعادل بین جسم و ذهن، همسویی با زندگی، توجه به ظرفیت ها، تداوم، همه جانبه بودن، همس ,...

اطلاعات بیشتر