بسوی زندگی Towards life

,...

اطلاعات بیشتر
بسوی زندگی

,...

اطلاعات بیشتر
توجه و مراقبت از اندامهای بدن

اندامهای بدن انسان نیاز بسیار به نوازش، پرورش،توجه ومراقبت خاص دارد. اگر توجهی به آنها نشود ناخوش، ضعیف و بیمار میشوند. اندامهای بدن انسان مانند ,...

اطلاعات بیشتر
اهداف ورزآرا

مهمترین اهداف ورزش ورزآرا عبارتند از : جهت دادن به فعالیت ها و تعادل بین جسم و ذهن، همسویی با زندگی، توجه به ظرفیت ها، تداوم، همه جانبه بودن، همس ,...

اطلاعات بیشتر