بسوی زندگی Towards life

بسوی زندگی Towards life


بسم الله الرحمن  الرحیم


In the name of Allah, the compassionate, the merciful

با نام و یاد خدا، قطعه شعری که تقدیم حضورتان می شود پیام کوچکی از سوی زندگی است که توسط جناب استاد سیّد رضا شاهمیری با عنوان بسوی زندگی مطرح شده است تا بدین وسیله صاحبنظران را دعوت به نظارت کرده و اعلام دارد که زندگی ماهیّتاً چیزی نیست که بتوان با تعبیر و تفسیر و با پرسش و پاسخ آنرا معنا کرد و در سطوح مختلف به تجزیه و تحلیل آن پرداخت. بلکه این ماهیتِ کامل و تمام عیار زندگی است که معناگستر همه چیز در عالم هستی است. بنابراین اگر معنایی برای زندگی متصوّر گردد لاجرم عظمت و کلیّت آن زیر سوال خواهد رفت. اما از طرفی دور از وسعت اندیشه بشر هم نیست که بتوان با لا کردن غیر خدا و مِنها کردن مَن ها و عبور از آنچه که ذهن و دل انسان را اشغال کرده است به ماهیت زندگی پی بُرد و به آن رُخسَت داد تا هرطور که می خواهد در مسیر طبیعی خود بتازد و مهارت های نانموده خود را در سرزمین وجود ما بکار اندازد. از این طریق است که می توانیم به درک معانی زندگی بنشینیم بدون اینکه کوچکترین دخالتی در معنا کردن آن داشته باشیم.

By the Name and Remembrance of God, the piece of poetry that is being presented to you is a small message from life entitled Towards Life, directed by His Excellency Seyyed Reza Shahmiri. This poetry has been put forward in order to invite experts to observe and then it aims to declare that life is not something that can be interpreted or analyzed through questions and answers at all different levels. Rather, it is the full-fledged nature of life which means everything in the universe. So, if there is a meaning to life, then its greatness and totality will be called into question. But on the other hand, it is not far from the breadth of human thought that one can discover the nature of life by letting go of non-gods and casting aside their egos and passing through that which has occupied the mind and heart of man, as much as he pleases. Succeeding that, we give permission to life to launch in its natural path and apply its unsung skills in the land of our existence. It is in this way that we can understand the meaning of life without interfering with its genuine meaning.

 

بسوی زندگی

Towards life

غیر خدا را لا کنید                                       تا زندگی معنا شود

Leave the non-God to make life meaningful

 

مَن ها زخود مِنها کنید                                   تا خویشتن خوانا شود

Leave out your egos so that yourself gets readable for you

 

چشم های سَر برهم نهید                             تا چشم سِرّ بینا شود

Give up your sights so that your insights can see

 

بی سَر شَوید بی پا رَوید                             تا پای جان پیدا شود

Be desperate to make it till you are restored to life

 

بیدار شوید از خواب ذهن                           تا روحتان اِحیاء شود

Wake up from daydreaming then your soul is restored

 

گردن نهید بر تیغ عشق                              تا محشر کبری شود

Lay your neck on the razor of love to see the doomsday

 

آشنا شوید با راز ما                                    تا وَرزتان آرا شود

Learn our secret to make your exercise adorned and trimmed

 

این است پیام زندگی که دم به دم ما را بسوی خود فرا می خواند و آغوش  گرم خود را به روی هشیاری حضور ما می گشاید تا شهد شیرین علم و هنر خود را به کام عطش نوش ما بنوشاند. بنابراین بر ماست که مقدم او را گرامی داشته و مشتاقانه به استقبال آن بشتابیم و حضور سبزش را با تمام وجود پذیرا باشیم.

This is the message of life that invites us to its door and opens its warm embrace to the awakening of our presence, so that it can bring the sweet nectar of its science and art to our thirst to drink. Therefore, it is up to us to cherish its arrival and look forward to welcoming and embracing the presence of it wholeheartedly.

 

by His Excellency Seyyed Reza Shahmiri, the founder of Varzara Sport

Varzara sport Committee - Iran

جناب استاد سید رضا شاهمیری، بنیانگذار ورزش ورزآرا

کمیته ورزشی ورزآرا - ایران 

 

نگار دامغانیان

1399/1/26

بسیار تامل بر انگیز و راهگشا در همسو شدن با زندگی اصیل و حقیقی میباشد


عوض ملکیان ورزنده اردبیل

1400/2/20

بامطالعه اثاربی نظیرجناب استادشاهمیری وشعرپرمحتوای بسویی زندگی چنان ارام میگیرم که نمینونم توصیف کنم من درواقع نظرکرده خداهستم که خداجناب استادشاهمیری را باورزارا تحولی بعداز۲۵سال جستجودرسرراهم قرداده است


عوض ملکیان ورزنده اردبیل

1400/2/20

بامطالعه اثاربی نظیرجناب استادشاهمیری وشعرپرمحتوای بسویی زندگی چنان ارام میگیرم که نمینونم توصیف کنم من درواقع نظرکرده خداهستم که خداجناب استادشاهمیری را باورزارا تحولی بعداز۲۵سال جستجودرسرراهم قرداده است


زهرا پاینده

1400/5/27

شعر بسیار زیبایی است و دیدگاه انسان را به زندگی عوض می‌کند


ملیحه زندگی

1401/8/28

با سلام و تقدیم ادای احترام خیلی عالی زندگی را بیان نموده اند قبلا تصور می کردم بایستی زندگی را بسازیم در حالی که خداوند زندگی را کامل و بی نقص در اختیار ما گذاشته و ما با حجاب من نفسانی و آگاهی مجازی نمی توانیم. زندگی واقعی را درک کنیم