نوآوری های ورزش تحوّلی ورزآرا

نوآوری های ورزش تحوّلی ورزآرا

بسم الله الرحمن الرحیم

نوآوری های ورزش تحوّلی ورزآرا

 1- در ورزآرا لقب ورزنده جایگزین کلمه ورزشکار گردیده است چرا که ورزندگی مفهوم عمیق و گسترده ای دارد که با زندگی طبیعی متقارن بوده و دم به دم ورزنده را تشویق و ترغیب به ورزدادن اندام های داخلی (ذهن، جسم و روان) و خارجی می کند تا با زندگی ازلی و سرمدی همسو گردد، چون ورزآرا بر این باور است که: «بنیاد زندگی به ورزندگی ست».

 

2- فرم لباس و رده بندی درجات ورزندگان ورزآرا بسیار خاص بوده و از نوآوری های ورزآرا محسوب می شود که طراحی آن بر اساس فلسفه زندگی و مرگ صورت گرفته است.

 

3- شعارهای ورزآرا نیز جزء نوآوری های بی نظیر ورزندگیست که بسیار آموزنده و اثر بخش بوده و در آغاز همه تمرینات ادا می گردد. این شعارها عبارتند از:

 

تن زنده قائم به ورزندگیست

که ورزندگی جوهر زندگیست

به ورزش گرای و سرافراز باش

که فرجام سستی، سرافکندگیست

ز ورزش میاسای و ورزنده باش

که بنیاد هستی، به ورزندگیست

(برگرفته از شعر ملک الشعرا بهار)

* * * * * * * * * *

ورزنده دارد تن قوی

روح و روانش مُستَوی

ذهنش بود خالی ولی

اندیشه هایش معنوی

(استاد سیّد رضا شاهمیری، بنیان گذار ورزش ورزآرا)

* * * * * * * * * *

توانا بود هر که تمرین کند

کز آن نفسِ ورزنده تمکین کند

(استاد سیّد رضا شاهمیری، بنیان گذار ورزش ورزآرا)

4- از دیگر نوآوری های منحصر به فرد ورزآرا در ورزش که نظیر آن در هیچ یک از رشته های ورزشی دنیا وجود ندارد، چیستان های تفکری است که موثر بر اندام های جسمی و ذهنی می باشد. این نوآوری ورزشی در ورزآرا، برای ملزم کردن ورزنده به تفکرات ورزشی، طراحی گردیده است.

 

5- فرم جذاب و منحصر بفرد ادای احترام که از ۱۳ سال قبل از بیماری کرونا توسط استاد سیّد رضا شاهمیری، بنیان گذار ورزش ورزآرا به جهت رعایت فاصله اجتماعی و حفظ بهداشت فردی ابداع شد نیز، یکی دیگر از نوآوری های ورزآرا می باشد. این فرم نه تنها در محیط های ورزشی، بلکه در تمامی فضاها از جمله خانه، محل کار و ... دارای کاربرد است و به معنای دست دادن دوستانه ورزنده با خود و طرف مقابل است و کمک می کند بجای انتشار آلودگی ها (انواع ویروس ها و بیماری های جسمی و ذهنی)، از این و آن فاصله گرفته و دست دوستی با وجود الهی مان بدهیم و به این حریم کبریایی نزدیک تر شویم.

 

6- تمرینات تفکری شبانه از دیگر نوآوری های ورزش ورزآرا محسوب می شود و با اذکار الهی همراه است که دل و ذهن ورزنده را به یاد خداوند مشغول می کند. به قول استاد سیّدرضا شاهمیری بنیان گذار ورزش ورزآرا: «ورزندگان ورزآرا مرتب به ذهنشان برنامه های الهی و سالم کننده می دهند، تا مبادا ذهنشان به آنان برنامه های شیطانی و بیماری زا بدهد».