تمرين تفکري شبانه

تمرين تفکري شبانه

بسم الله الرحمن الرحیم

تمرين تفکري شبانه

اثر ماندگار استاد سید رضا شاهمیری بنیانگذار محترم ورزش ورزآرا

"حاسِبُوا اَنْفُسَکُم قبلَ اَن تحاسبوا" خويشتن را محاسبه کنيد قبل از آنکه به حساب شما برسند. پيغمبر اکرم )ص(

 مرتب به ذهن تان برنامه هاي  الهي و سالم کننده بدهيد، تا ذهن تان به شما برنامه هاي شيطا ني و بيماري زا  ندهد.             

مهم ترين بخش آموزه هاي ورزشي ورزآرا را مي توان در تمرينات تفکري شبانه جستجو کرد، چرا كه زندگي بدون برنامه ريزي كوتاه مدت و بلند مدت، شبيه زندگي بي هدف و ديمي خواهد بود که بذر را در زمين لم يزرع، در سينه کوه و دشت بپاشند و رها  کنند، معلوم است که رشد بذرها چگونه خواهد بود.

 ذهن انسان از قابليت حرف شنوي و متابعت بالايي برخوردار است مشروط بر اينكه مورد برنامه ريزي و هدفمندي قرار گيرد و اين برنامه ريزي چيزي نيست جز تنظيم امور و كارهاي 24 ساعت آينده كه در تمرينات  تفکري  شبانه در قالب برنامه ريزي كوتاه مدت و از سوي ديگر برنامه ريزي براي روزها، هفته ها، ماه ها، و سال هاي آتي كه با نام برنامه ريزي بلند مدت تنظيم و مورد تمرين واقع مي شوند.

 اهداف هر چقدر دقيق تر و  روشن تر طراحي گردند براي ضمير باطن ملموس تر و محسوس تر بوده و قابليت اجراي آنها از احتمالاتِ به مراتب بالاتر و سريع تر برخوردار خواهد بود در غير اينصورت امكان دستيابي به آنان دشوار خواهد بود، همانگونه كه اگر جزئيات يك آدرس مثل نام كوچه، شماره پلاك و يا طبقه عنوان نشود، امكان رسيدن به آن دشوار و يا غير ممكن خواهد بود. در اين ميان مشخص کردن زمان از اهميت بالايي برخوردار است؛ اگر بطور كلي عنوان شود كه من فردا ورزش خواهم کرد، ممكن است در مورد زمان ِ اجراي آن، ذهن دچار سردرگمي شود و تا انتهاي روز نتواند زمان مناسب براي انجام ورزش را فراهم سازد. اما زماني كه مشخص شود  چه مدت و در چه فاصله زماني تمرين ورزشي صورت مي گيرد، در اين شرايط  ذهن مي فهمد كه در اين بازه زماني تنها مي بايست به ورزش بپردازد نه به كار ديگر و به همين دليل تمام قوا، توجهات و تمركزات انسان را بر فعاليتي كه برنامه ريزي كرده معطوف مي نمايد و آن را اجرا مي کند. به همين منوال مي توان برنامه ريزي نمود براي مدت زمان خواب و استراحت و كيفيت آن، مدت زمان كار و نحوه برخورد با همكاران، دوستان و اقوام، زمان صرف غذا، معاشرت با اعضاي خانواده و چگونگي آن و ساير امور تا 24 ساعت آينده. پيرو آن نيز خواسته ها و اهداف مورد نظر براي هفته ها، ماه ها و سال هاي آتي مشخص شده و مورد  طراحي قرار مي گيرد.

 و من الله توفيق

استاد سيد رضا شاهميري

بنيانگذارِ ورزشِ  ورزآرا

www.varzara.ir