نخستین قصه قرآنی از سری قصه های تمرینات ذهنی ورزش ورزآرا

نخستین قصه قرآنی از سری قصه های تمرینات ذهنی ورزش ورزآرا

نخستین قصه قرآنی از سری قصه های تمرینات ذهنی ورزش ورزآرا

همراه با قطعه شعری از کتاب طریقت باطنی فاتحه الکتاب تالیف و سروده استاد سید رضا شاهمیری بنیانگذار ورزش ورزآرا