تکنیک انقباض ارادی عضلات بدن

تکنیک انقباض ارادی عضلات بدن

بسم الله الرحمن الرحیم

In the name of Allah, the compassionate, the merciful

 

تکنیک انقباض ارادی عضلات بدن

یکی از ﺷﺎﺧﺼﻪ ﻫﺎی ﺳﻨﺠﺶِ اﻓﺰاﻳﺶِ ﺗﻮاﻧﺎیی ورزندگانِ ورزآرا،  ﺗﻤﺮﻳﻨﺎت و ﻣﺴﺎﺑﻘﺎتِ تمرکز قوا و کنترلِ اندام ها و ﻋﻀﻼت اﺳﺖ. در اﻳﻦ تکنیک، ورزندگان، با تمرین تصویر سازی ذهنی و ﺗﻤﺮﻛﺰ قوا، می توانند تک تک عضلات بدن خود را تحت کنترل درآورده و هر یک از آن ها را منقبض و یا منبسط نمایند. برای نمونه در تصویر ورزنده ای را می بینید که با نیروی تصور و تمرکز قوا، عضلات بدن خود را منقبض نموده و درحالیکه بین لبه های دو صندلی بصورت پل  قرار گرفته، بیش از سه برابر وزن خود را روی سینه، شکم و پاهای خود نگهداشته است. ﻧﻜﺘﻪ ﺟﺎﻟﺐ توجهی ﻛﻪ در اﻳﻦ  تکنیک وجود دارد، اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻴﺮوی ﺗﺼﻮر و ﺗﻤﺮﻛﺰ قوا، ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ها و ﺗﻮاﻧﺎیی ﻫﺎی ﺟﺴمی ورزنده را ﺑﻪ سرعت اﻓﺰاﻳﺶ داده و او را قادر می سازد از بیشترین ﺗﻮانمندی های ﻧﻬﻔﺘﻪ خود ﺑﻬﺮه مند گردد.

 ورزندگان ورزآرا ﺗﻤﺮﻛﺰ ﻻزم ﺑﺮای اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﺗﻜﻨﻴﻚ را ﺑﺎ نظارت ﺑﺮ دم و بازدم های منظم و رﻳﺘﻤﻴﻚ و اﻧﺠﺎم فرمهای ورزآرا، خصوصاً فرم و حرکات ﻣﻮزون ﺣﻴﺎت، ﺑﻪ دﺳﺖ می آورﻧﺪ و ﺧﻮد را ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﻣﺴﺎﺑﻘاتِ ﺗﻤﺮﻛﺰ قوا و انقباض ارادی ﻋﻀﻼت بدن آﻣﺎده می کنند. در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ، اعصاب و عضلات کاملاً هماهنگ عمل کرده و از بیش ترین ﺗﻮاﻧﺎیی بدن ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری می ﺷﻮند.

این تکنیک علاوه بر کمک به ارزیابیِ میزان تمرکز، تصور و تعادلِ جسمی و ذهنیِ ورزندگان ورزآرا، می تواند برای بسیاری از رشته های ورزشی که نیاز به تمرکز قوا و به کارگیری قدرت و نیروی بدنی بالا دارند به عنوان تکنیکِ مکمل، مورد استفاده قرار گیرد.

 

Varzara sport Committee - Iran

کمیته ورزشی ورزآرا - ایران