تبریک روز استاد به همه اساتید زحمت کش خصوصا جناب استاد سید رضا شاهمیری

تبریک روز استاد به همه اساتید زحمت کش خصوصا جناب استاد سید رضا شاهمیری