تکنیک انقباض ارادی عضلات بدن Voluntary muscle contraction technique

تکنیک انقباض ارادی عضلات بدن Voluntary muscle contraction technique

بسم الله الرحمن الرحیم

In the name of Allah, the compassionate, the merciful

 

تکنیک انقباض ارادی عضلات بدن

Voluntary muscle contraction technique

یکی از ﺷﺎﺧﺼﻪ ﻫﺎی ﺳﻨﺠﺶِ اﻓﺰاﻳﺶِ ﺗﻮاﻧﺎیی ورزندگانِ ورزآرا،  ﺗﻤﺮﻳﻨﺎت و ﻣﺴﺎﺑﻘﺎتِ تمرکز قوا و کنترلِ اندام ها و ﻋﻀﻼت اﺳﺖ. در اﻳﻦ تکنیک، ورزندگان، با تمرین تصویر سازی ذهنی و ﺗﻤﺮﻛﺰ قوا، می توانند تک تک عضلات بدن خود را تحت کنترل درآورده و هر یک از آن ها را منقبض و یا منبسط نمایند. برای نمونه در تصویر ورزنده ای را می بینید که با نیروی تصور و تمرکز قوا، عضلات بدن خود را منقبض نموده و درحالیکه بین لبه های دو صندلی بصورت پل  قرار گرفته، بیش از سه برابر وزن خود را روی سینه، شکم و پاهای خود نگهداشته است. ﻧﻜﺘﻪ ﺟﺎﻟﺐ توجهی ﻛﻪ در اﻳﻦ  تکنیک وجود دارد، اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻴﺮوی ﺗﺼﻮر و ﺗﻤﺮﻛﺰ قوا، ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ها و ﺗﻮاﻧﺎیی ﻫﺎی ﺟﺴمی ورزنده را ﺑﻪ سرعت اﻓﺰاﻳﺶ داده و او را قادر می سازد از بیشترین ﺗﻮانمندی های ﻧﻬﻔﺘﻪ خود ﺑﻬﺮه مند گردد.

One of the criteria to measure the growth of capability of Varzara exercisers is doing exercises & holding matches of centralization of strength and controlling limbs & muscles. In this technique, the trainers can control every single muscle of their bodies and can contract or expand each of them through practicing mental imagery technique and centralization of inner energy. As a sample, in the picture, you see an exerciser who, with the power of imagination and concentration of power, contracts the muscles of his body and holds more than three times his weight on his chest, abdomen and legs while lying down between the edges of two chairs and forms a bridge. The most noteworthy point in this technique is unlocking the hidden potential of exercisers self through the power of imagination and the concentration of inner powers for rapid development of capabilities.

 

 ورزندگان ورزآرا ﺗﻤﺮﻛﺰ ﻻزم ﺑﺮای اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﺗﻜﻨﻴﻚ را ﺑﺎ نظارت ﺑﺮ دم و بازدم های منظم و رﻳﺘﻤﻴﻚ و اﻧﺠﺎم فرمهای ورزآرا، خصوصاً فرم و حرکات ﻣﻮزون ﺣﻴﺎت، ﺑﻪ دﺳﺖ می آورﻧﺪ و ﺧﻮد را ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﻣﺴﺎﺑﻘاتِ ﺗﻤﺮﻛﺰ قوا و انقباض ارادی ﻋﻀﻼت بدن آﻣﺎده می کنند. در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ، اعصاب و عضلات کاملاً هماهنگ عمل کرده و از بیش ترین ﺗﻮاﻧﺎیی بدن ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری می ﺷﻮند.

Varzara exercisers obtain the required concentration to do this technique through vigilant observation of their regular and rhythmic inhalations & exhalations, as well as doing various forms and movements of Varzara sport especially the Harmonious Form of Life. Then, they prepare for power concentration and voluntary muscle contraction competitions. In this instance, the nerves and muscles work in perfect harmony and consequently maximum body power can be utilized.

 

این تکنیک علاوه بر کمک به ارزیابیِ میزان تمرکز، تصور و تعادلِ جسمی و ذهنیِ ورزندگان ورزآرا، می تواند برای بسیاری از رشته های ورزشی که نیاز به تمرکز قوا و به کارگیری قدرت و نیروی بدنی بالا دارند به عنوان تکنیکِ مکمل، مورد استفاده قرار گیرد.

In addition to aid the assessment of the level of concentration & imagination capabilities of Varzara exercisers as well as their physical & mental harmonic balance rate, this technique can be used as a complementary technique for many sports that require high level of concentration & centralization of inner energy together with the use of power & physical strength.

 

Varzara sport Committee - Iran

کمیته ورزشی ورزآرا - ایران

 

عضلاتانقباضارادی