به لطف ایزدی، کمیته ورزآرا قزوین فعال شد

به لطف ایزدی، کمیته ورزآرا قزوین فعال شد