جلسات ماهیانه و تمرینی هفتگی ورزآرا در استان اردبیل برگزار می گردد

جلسات ماهیانه و تمرینی هفتگی ورزآرا در استان اردبیل برگزار می گردد