حضور فعال کمیته ورزآرا در گردهمایی انجمن ها و کمیته ها فدراسیون ورزشهای همگانی 10 دی ماه 1402

حضور فعال کمیته ورزآرا در گردهمایی انجمن ها و کمیته ها فدراسیون ورزشهای همگانی 10 دی ماه 1402

بنابر رهنمود ریاست فدراسیون، تقویم اجرایی انجمن ها و کمیته ها برای سال 1403 باید تا دو هفته آینده به فدراسیون تحویل گردد.

همچنین تولید محتوا باید در دستور کار کمیته ها و انجمن ها قرار گیرد.