از این پس جلسات ماهیانه و تمرینی هفتگی ورزآرا در استان لرستان برگزار می گردد

از این پس جلسات ماهیانه و تمرینی هفتگی ورزآرا در استان لرستان برگزار می گردد