آغاز فعالیت کمیته ورزآرا در استان سمنان

آغاز فعالیت کمیته ورزآرا در استان سمنان
با حکم آقای دکتر همت هادیان ریاست محترم هیأت ورزش های همگانی استان سمنان، قادر رفعت مسئول کمیته ورزآرا در این استان گردید.