قدرت، استقامت، تعادل، انعطلف پذیری

قدرت، استقامت، تعادل، انعطلف پذیری
قدرتتعادلانعطلف پذیریاستقامت