نیرومند و توانا کیست؟

نیرومند و توانا کیست؟
نیرومند توانا