چگونه میشود یکساعت تفکر برتر از هفتاد سال عبادت باشد؟

چگونه میشود یکساعت تفکر برتر از هفتاد سال عبادت باشد؟
یکساعت تفکر هفتاد سال عبادت