نوآوری های ورزش تحوّلی ورزآرا (بخش اول)

نوآوری های ورزش تحوّلی ورزآرا (بخش اول)

بسم الله الرحمن الرحیم

1- در ورزآرا لقب ورزنده جایگزین کلمه ورزشکار گردیده است چرا که ورزندگی مفهوم عمیق و گسترده ای دارد که با زندگی طبیعی متقارن بوده و دم به دم ورزنده را تشویق و ترغیب به ورزدادن اندام های داخلی (ذهن، جسم و روان) و خارجی می کند تا با زندگی ازلی و سرمدی همسو گردد، چون ورزآرا بر این باور است که: «بنیاد زندگی به ورزندگی ست».

 

2- فرم لباس و رده بندی درجات ورزندگان ورزآرا بسیار خاص بوده و از نوآوری های ورزآرا محسوب می شود که طراحی آن بر اساس فلسفه زندگی و مرگ صورت گرفته است.

 

3- شعارهای ورزآرا نیز جزء نوآوری های بی نظیر ورزندگیست که بسیار آموزنده و اثر بخش بوده و در آغاز همه تمرینات ادا می گردد. این شعارها عبارتند از:

 

تن زنده قائم به ورزندگیست

که ورزندگی جوهر زندگیست

به ورزش گرای و سرافراز باش

که فرجام سستی، سرافکندگیست

ز ورزش میاسای و ورزنده باش

که بنیاد هستی، به ورزندگیست

(برگرفته از شعر ملک الشعرا بهار)

* * * * * * * * * *

ورزنده دارد تن قوی

روح و روانش مُستَوی

ذهنش بود خالی ولی

اندیشه هایش معنوی

(استاد سیّد رضا شاهمیری، بنیان گذار ورزش ورزآرا)

* * * * * * * * * *

توانا بود هر که تمرین کند

کز آن نفسِ ورزنده تمکین کند

(استاد سیّد رضا شاهمیری، بنیان گذار ورزش ورزآرا)