پیام بنیانگذار ورزآرا در خصوص ماه مبارک رمضان

پیام بنیانگذار ورزآرا در خصوص ماه مبارک رمضان

استاد سیّد رضا شاهمیری، بنیانگذار ورزش تحوّلی ورزآرا:

روزه، اعتبارِ خضوع و بندگی در پیشگاه خداوند است؛ گفتن لبّیک به ندای حق تعالی است؛ انجام فریضه الهی است؛ تمرین توانمندی در حضور پروردگار بی همتاست؛ کِشاندن تعلّقات به قربانگاه است؛ نشان لیاقت و شایستگی است؛ مُهر تایید بر صبر و استقامت است؛ جبران مافات نعمتهای الهی است.