گزارش برگزاری اولین وبینار داخلی ورزآرا در سراسر کشور

گزارش برگزاری اولین وبینار داخلی ورزآرا در سراسر کشور

بسم الله الرحمن الرحیم

گزارش برگزاری اولین وبینار داخلی ورزآرا در سراسر کشور

مورخه 8 خرداد 1400

به حول قوه الهی اولین وبینار داخلی ورزآرا در سال 1400 با مدیریت و هدایت مسولین کمیته کشوری و با حضور عموم ورزندگان در سراسر کشور در تاریخ شنبه 8 خرداد 1400 از طریق محیط بیگ بلو باتن بصورت آنلاین برگزار گردید.


این جلسه با تلاوتی از آیات شریفه قرآن کریم و پخش سرود و شعار ورزآرا آغاز گردید و سپس به بنیانگذار ورزش تحوّلی ورزآرا جناب استاد سیّد رضا شاهمیری اَدای احترام صورت گرفت و آموزه های ناب ایشان مورد تقدیر و تشکر واقع شد.

در ادامه، آخرین قوانین و دستورات تمرینی ورزآرا به استحضار کلیه ورزندگان رسیده و مورد تاکید جهت اجرای هرچه بهتر آنان چه از بعد کمّی و چه از بعد کیفی قرار گرفت. در بین جلسه، بمنظور جذب انرژی و ایجاد تنوع، چند تکنیک کششی و تعادلی توسط کلیه ورزندگان و با هدایت دبیر کمیته ورزآرا مورد اجرا قرار گرفت.

در طی این وبینار، مسول کمیته کشوری ورزآرا به ایراد سخن پیرامون همسویی ورزندگی با زندگی پرداختند و اهمیت والای تکنیک های ورزش تحولی ورزآرا را گوشزد نمودند. همچنین، نایب رئیس کمیته ورزآرا به سخنرانی در خصوص قانون تکرار که همسو با یکی از شعارهای ورزآرا نیز هست (توانا بُوَد هر که تمرین کند) پرداخته و نتایج حاصل از پرداختن جدی و مستمر به این مقوله را یادآور شدند. در انتهای این جلسه، دبیر کمیته ورزآرا به هدایت دسته جمعی در اجرای یک تکینک تنفسی و تمرین وانهادگی پرداختند.

و من الله توفیق

کمیته ورزشی ورزآرا