گزارش اولین مصاحبه خبری کمیته ورزآرا با فدراسیون ورزشهای همگانی

 گزارش اولین مصاحبه خبری کمیته ورزآرا با فدراسیون ورزشهای همگانی


 در تاریخ سه شنبه 11 خرداد 1400 از طریق تماس تلفنی، اولین مصاحبه خبری فدراسیون ورزشهای همگانی با کمیته ورزشی ورزآرا صورت گرفت.

در طی این مصاحبه نایب رئیس بانوان کمیته ورزآرا درباره فلسفه شکل گیری این کمیته گفت:‌ ورزآرا مبتنی بر آموزه های اسلامی است و کاملا از ورزش های مشابه که مبتنی بر آموزه های فرهنگی وارداتی هستند، متمایز است.

خانم تجلی نائب رئیس بانوان کمیته ورزآرا در گفتگو با روابط عمومی فدراسیون ورزش های همگانی از استاد سید رضا شاهمیری - بنیانگذار ورزش ورزآرا نقل قول کرد: اساس شکل گیری ورزش ورزآرا را مبتنی بر حدیثی از امام صادق(علیه السلام) در باب پیدایش جهان است که می فرمایند: جهان از یک جورثومه به وجود آمد و آن جورثومه دارای دو قطب متضاد است، این دو قطب متضاد سبب پیدایش ذره گردید، آنگاه ماده به وجود آمد، سپس ماده تنوع پیدا  کرد‌ و جهان را به وجود آورد،‌ تنوع ماده ناشی از کمی و زیادی ذرات می باشد.

استاد شاهمیری - بنیانگذار ورزش ورزآرا عنوان می کنند: ورزش ورز آرا، نوعی ورزندگی خاص ذهنی و جسمی است که بر مبنای دو حرکت تعادلی مثبت و منفی شکل گرفته است و به منظور پرداختن و نواختن اندام های داخلی و خارجی بدن طراحی شده است.

وی افزود:  ورزش ورزآرا فرم های موزون و منحصر به فردی  دارد که کمک می کند از نظر جسمی تنظیم شویم و به بهزیستی جسمی و روانی افراد کمک می کند که فرد در هر موقعیتی  که قرار دارد، شرایط بهتری داشته باشد. تمرینات تنفسی خاص ورزآرا نیز به افزایش تعادل و تنظیم دم و بازدم ورزندگان می انجامد و موجب می شود بدن و سیستم تنفسی بسیار سالم گردد.

از بعد ورزش های ذهنی و ارتقای روحیه افراد، توجه به اذکار هفته که در دسترس عموم مردم هست، از تکالیف روزانه هر  ورزنده است که الزاما آغاز روز با بسم الله الرحمن الرحیم شروع می شود و هر شب قبل از خواب با ذکر یاد خداوند،  حاسبو قبل ان تحاسبو ادامه می یابد و پس از آن شکرگذاری و سکوت داریم و ذهن را مثل یک زمین حاصلخیز آماده می کنیم و بعد با برنامه ریزی  بهترین دانه ها را در آن خواهیم کاشت و روز را به پروراندن صحیح این دانه ها می پردازیم. این ورزش ذهنی می تواند به کمک ورزشکاران سایر رشته ها در هنگام مسابقات آمده و باعث ایجاد آرامش در وی  شده تا  بتواند از نهایت توانایی خود بهرمند گردد. 

خانم تجلی توجه به آموزه های اسلامی در ورز آرا را  یک اصل دانست و افزود: این موارد موید تمایز این ورزش از سایر فرهنگ سازی های ورزشی است، برای ورزندگان ورزآرا توجه به تکالیف اسلامی مرکز توجه است و مرور اذکار اسلامی به منزله تکلیف ورزندگان خواهد بود. ورزآرا کمک می کند افراد هماهنگ با ورزش های جسمی و ذهنی، به آن اندوخته های ارزنده ای که در آموزه های اسلامی موجود است نزدیک تر بشوند.

وی در خاتمه با استناد به اظهارات استاد سید رضا شاهمیری – بنیانگذار ورزآرا بیان داشت: علی رغم ورزشکارانی که باحریفان بیرونی مبارزه کرده و من ِنفسانی خود را بزرگ و بزرگ تر می کنند، تا بتوانند برای خود کسی باشند و درسکو های قهرمانی، برتری خود را به دیگران نشان دهند؛ ورزندگان ورزآرا، با حریفان درونی خود به  مبارزه برخاسته و من ِ نفسانی خود را کوچک و کوچک تر می کنند تا بتوانند هیچ چیز و هیچ کس نباشند و در سکوهای معرفت، بندگی خود را به خدا نشان دهند.

و من الله توفیق

کمیته ورزشی ورزآرا