کمیته ورزشی ورزآرا هفته تربیت بدنی را به همه ورزشکاران و ورزش دوستان تبریک عرض می نماید

کمیته ورزشی ورزآرا هفته تربیت بدنی را به همه ورزشکاران و ورزش دوستان تبریک عرض می نماید