امام محمد باقر (ع): خداوند عزوجل بوسیله تقوا، انسان را از آنچه عقلش به آن نمی رسد حفظ می کند، و کوردلی و نادانی را از او دور می نماید.

امام محمد باقر (ع): خداوند عزوجل بوسیله تقوا، انسان را از آنچه عقلش به آن نمی رسد حفظ می کند، و کوردلی و نادانی را از او دور می نماید.