مردان خدا پرده پندار دریدند یعنی همه جا غیر خدا یار ندیدند درگذشت مهندس مرتضی سلطانی - دبیر کمیته ورزآرای کشوری را خدمت خانواده محترم سلطانی و جامعه ورزشی تسلیت عرض می نماییم از طرف استاد سید رضا شاهمیری و کمیته ورزشی ورزآرا

مردان خدا پرده پندار دریدند یعنی همه جا غیر خدا یار ندیدند درگذشت مهندس مرتضی سلطانی - دبیر کمیته ورزآرای کشوری را خدمت خانواده محترم سلطانی و جامعه ورزشی تسلیت عرض می نماییم  از طرف استاد سید رضا شاهمیری و کمیته ورزشی ورزآرا

درگذشت مهندس مرتضی سلطانی - دبیر کمیته ورزآرای کشوری را خدمت خانواده محترم سلطانی و جامعه ورزشی تسلیت عرض می نماییم

از طرف استاد سید رضا شاهمیری و کمیته ورزشی ورزآرا